آثار برتر راه یافته برای رقابت مقام اول تا سوم (با موضوع آزاد)

شبنم وفایی از شهر رشت
هدیه نصرالهی از شهر رشت
هدیه نصرالهی از شهر رشت
پریسا فرحپور
هلنا طیاری از شهر رشت
سمانه حسيني از شهر رشت
مریم توکلی از شهر مشهد