آثار برتر راه یافته برای رقابت مقام اول تا سوم (با موضوع دوچرخه)

امین گلستانی از اصفهان
کوروش نظام از شهر رشت
رامین قاسملو
کیومرث حسن زاده از شهر رشت
سمانه مشاری از شهر رشت
محمد اسماعیلی از شهر رشت

مریم توکلی از مشهد

تینا احمدخواه از شهر رشت
محمد اسماعیلی از شهر رشت
مجید صالحی از شهر زنجان